Færger

kort
I bekendtgørelsen om fribefordring af skolelever m.fl. står der i §2:

Fribefordring ydes også med skibe og færger i indenrigs rutesejlads til og fra:

1) Læsø,
2) Lyø/Avernakø,
3) Ærø,
4) Langeland,
5) Fanø,
6) Drejø

Læs mere om fribefordring for skoler i nedenstående link
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23539

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen