Pris: kr. 1500 – varighed: 4 timer

Skovsgaards vandhuller, 8.-10. klasse

TAG MED SKOVSGAARDS NATURVEJLEDER UD OG TJEK GODSETS MANGE VANDHULLER

Skovsgaard har masser af vandhuller spredt i herregårdslandskabet. Vandhullerne plejes, så de hele tiden bevares som gode levesteder for dyr og planter. Enkelte vandhuller får dog lov til at passe sig selv uden vedligeholdelse – således kan vi få syn for sagen i forhold til, hvor vigtigt det er, at pleje de små levesteder i Danmarks landbrugsland.

Med fangstgrej, datalogger og udstyr til vandkemiske målinger, leger vi biologer og får tjek på dyr og vandkvalitet i Skovsgaards vandhuller.

Glæd jer til en sjov og spændende dag.

Jeg glæder mig til at se jer.

Mange hilsner fra Marianne, naturvejleder på Skovsgaard Gods

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6257 2666

E-mail: mkp@dn.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget biologi ved at indsamle biologiske data, foretage fysiske og kemiske målinger samt bearbejde og tolke data

Aktiviteter

Naturvejlederen ridser dagens program op, giver praktiske oplysninger samt giver en introduktion til vandets kredsløb, Skovsgaards vandhuller m.m. Eleverne arbejder i hold på ca. 4 personer. Med undersøgelsesgrej og waders begiver vi os til to af Skovsgaards vandhuller – et rent og et næringsbelastet. Alle hold undersøger begge vandhuller, således at de får mulighed for at lave observationer til sammenligning af de to levesteder.

Eleverne skal bl.a. beskrive vandhullet og dets nærmeste omgivelser. Så skal de foretage fysiske målinger med datalogger, kemiske målinger af næringsstoffer i vandet samt indsamle og bestemme forskellige prøver fra dyre- og plantelivet. Udvalgte dyr tages med tilbage til Skovsgaard Naturformidling til nærmere bestemmelse. Måleresultater og observationer for de to vandhuller samles i skemaer og sammenlignes.

Ved forløbets afslutning samles vi og får en snak om gruppernes resultater og foreløbige konklusioner.

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

  • iført hensigtsmæssig påklædning
  • motiveret for aktiviteten

Så vil jeg sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

Forberedelse

Eleverne skal kende til processer og mekanismer, der har betydning for levevilkår i et vandmiljø, fx lys, varme, næringsstoffer, omsætning.

Andre nyttige fagbegreber: konventionelt landbrug, økologisk landbrug, overgødskning, plantenæringsstoffer, økosystem, niche, organisk materiale, energitransport, fødekæde, nedbryderfødekæde, primærproducenter, algevækst, respiration, nitrogen, fosfor, Ph, iltsvind, kvælstoffets kredsløb, artsdiversitet, vækstbetingelser, fotosyntesen, klorofyl.

Materiale til temaet “Tjek Skovsgaards vandhuller”:

  • Biologi – Fra biologisystemet BIOS C, anbefales følgende kapitler: Økologi og evt. Kulturlandskaber og Naturforvaltning
  • Geografi – Geotoper 2: Vand og i Geotoper 3, Naturgenopretning
  • Fysik – Ny Prisma 9: Syre og baser samt Jordens Salte / Ny fysik/kemi: Kemisk produktion og forurening, afsnit 3, “Produktion af kunstgødning – en kemisk sværindustri”

Efterbehandling

Efterfølgende kan I fremstille modeller/scenarier for biotopernes udvikling. Derudover kan I debattere fremtidig diversitet i vores natur samt menneskers mulighed for oplevelse af dyr og planter. I kan også sammenligne et andet lands dyre- og planteliv med Danmarks.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/tjek-skovsgaards-vandhuller/

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen