Pris: kr. 2500 pr. klasse (1000 Fåborg Midtfyn kommune) – varighed: 6 timer

Havkajak i øhavet, 8.-10. klasse, 2. trin

BLIV DUS MED DIT ØHAV GENNEM EN SJOV TUR I HAVKAJAK

Aktiviteten i “Havkajak i øhavet, 2. trin” tager udgangspunkt i elevernes kundskaber i havkajak, som er opnået gennem “Havkajak i øhavet, 1. trin”. En forudsætning for at deltage i “Havkajak i øhavet, 2. trin” er derfor, at man har gennemført 1. trin. 2. trin er baseret på en række marinbiologiske undersøgelser, som udføres af eleverne fra havkajak i følgeskab med en naturvejleder fra Trente Mølle. Undersøgelserne udføres som samarbejdsøvelser. 2. trin er derfor en videreudvikling af elevernes færdigheder i havkajak og en grundig feltbaseret introduktion til marinøkologi, som benytter sig af gruppe- og samarbejdsøvelser.

Jeg glæder mig til en sjov og aktiv dag i jeres selskab.

Mange hilsner fra Ulrik, naturvejleder på Trente Mølle

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6268 1979

E-mail: trente@trente.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene biologi og idræt og samtidig introducere eleverne til øhavets marine natur, dets flora og fauna samt de påvirkninger, mennesket har på øhavet.

Aktiviteter

Vi starter dagen med en velkomst og en introduktion til dagens aktiviteter. Herefter deles klassen op i 2 hold, nemlig Strandholdet og Kajakholdet.

Strandholdet får herefter en introduktion til indsamling af dyr og planter og skal så iført waders indsamle rejer, krabber, fisk, tang og andet godt ved hjælp af ruser, rejehov og andre relevante redskaber. Klassens lærere tager del i indsamlingen. Kajakholdet får tildelt kajakker og grej og efter en eventuel repetition af teknik og sikkerhed, kommer vi på vandet. Her får eleverne så instruktioner i prøvetagning fra havkajak, hvorefter vi ror en tur rundt til diverse marine naturtyper med prøvetagning undervejs. Undervejs holder vi en pause, hvor vi samler det, holdene har indsamlet, og holdene bytter aktivitet. Dagen afsluttes med, at vi tilbereder smagsprøver af det, holdene har indsamlet i løbet af dagen.

Da vejret spiller en helt central rolle i havkajakroning, vil der forud for afholdelse af aktiviteten være dialog mellem naturvejleder og klassens lærere. Kajakudstyret er pakket på en trailer og kan transporteres til et egnet sted set i forhold til vind, vejr og lejrskolens bosted.

Bemærk at aflysning kan forekomme såfremt naturvejlederen vurderer, at vejret er uegnet til kajakroning.

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os.

Organisering:

Vi forventer, at klassen har:

 • medbragt fornuftigt tøj til strandliv og havkajakroning, hvilket vil sige  hhv. badetøj, håndklæde og varmt skiftetøj
 • medbragt en solid madpakke eller på anden vis indtænkt spisning i forløbet

Trente Mølle har:

 • forberedt program for dagen
 • medbragt nødvendigt grej
 • lavet forudgående aftaler med lærerne om tid og sted

Så vil jeg sørge for sjove og lærerige oplevelser for jer alle!

Forberedelse

Aktiviteten er et uddannelsesforløb i marinbiologi og miljølære. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at klassen på forhånd er introduceret til grundlæggende marinøkologi, herunder:

 • Havet som levested med fysiske/kemiske karakteristika
 • Springlag og lagdeling af vandsøjle
 • Planktonorganismer (fytoplankton, zooplankton)
 • Marin fødekæde-lære (algesamfund, planktoniske græssere som fx vandlopper, copepoder, pelagiske larver, stadier af fisk, bløddyr og krebsdyr)
 • Marine naturtyper og deres beboere (stenrev, sandbund, ålegræs)

 

Efterbehandling

Efter lejrskolen kan der ud fra dagene med “Havkajak i øhavet, 1. og 2. trin” arbejdes videre med de biologiske dele af forløbet.

Opgørelse af de primære resultater for “Havkajak 2. trin”:

 • forskelle i sigtedybde på naturtyperne
 • forskelle i bundfauna på naturtyperne
 • fejlkilder i forhold til prøvetagning, vejr og vinds indflydelse

Ligeledes kan klassen eksperimentere med forskellige marineforsøg i felten og i klasselokalet:

 • Lav dit eget iltsvind: Indsamlinger af marint sediment bruges til undersøgelser på 3-4 uger, hvor sedimentfarve og lugt bruges som indikator for iltforhold.
 • Skab din egen marine naturtype: Klasseekskursion til kysten, hvor eleverne på lavt vand laver to minibiotoper ved at samle sten til stenrev og danne et område med sandbund. Indvandringen af dyr og planter på de nye minibiotoper følges ved jævnlige besøg resten af skoleåret.
 • Lys, fotosyntese og vand: Lyslære og bølgelære i relation til dybder i havet; Hvor langt når lys ned i vand? Hvor forsvinder det hen? Hvilken betydning har lys for alger? Hvorfor har algerne forskellige farver?

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/havkajak-i-ohavet-trin-2-2/

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen